Algemene voorwaarden voor verhuur  -  Cichi Dining Experience

April 2015

1       Terminologie

1.1   Partijen

 • Huurder:  de partij met wie de overeenkomst is aangegaan, ook wel wederpartij genoemd
 • Verhuurder: ‘Cichi’ of ‘Cichi Dining Experience’

1.2   Definities

 • Goederen betekent de door u gehuurde serviezen en andere items zoals schriftelijk met u is afgesproken.
 • Huurperiode betekent in relatie tot de goederen een periode van 1 tot 4 dagen vanaf de datum dat de goederen zijn geleverd; of de periode die door ons schriftelijk is bevestigd.
 • Goede Staat betekent dat de Goederen heel zijn, zonder scheuren of afgebroken stukjes.

 2     Huurovereenkomst

2.1 Toepassing

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met betrekking tot verhuur en dienstverlening door Cichi Dining Experience. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk na vooraf verleende toestemming door Cichi Dining Experience.

2.2   Huurprijzen 

 • Alle genoemde prijzen gelden voor de overeengekomen huurperiode, en zijn exclusief transportkosten, exclusief schoonmaakkosten, exclusief BTW en overige kosten in welke vorm dan ook. 

2.3  Nederlands grondgebied 

 • De huur wordt alleen toegestaan op Nederlands grondgebied. Verplaatsing van het gehuurde door huurder buiten de landsgrenzen is verboden zonder schriftelijke toestemming van Cichi Dining Experience.

2.4 Legitimatie 

 • Bij het door de huurder zelf afhalen van huurgoederen, kan Cichi Dining Experience de huurder verplichten tot het overleggen van een geldig legitimatiebewijs en/of een recente inschrijving van de KvK. 

2.5 Waarborgsom 

 • Huurder kan een waarborgsom worden gevraagd. De hoogte van de waarborgsom is in overeenstemming met de waarde van het gehuurde. De waarborgsom is geen voorschot op de huur en wordt pas aan de huurder geretourneerd, op het moment dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. 

3       Levering en retour

3.1   Levering

 • Tenzij anders afgesproken, bezorgen wij de goederen aan u op eerste dag van de huurperiode die met u is afgesproken.

3.2   Controle bij levering door huurder

 • Voorafgaande aan de aflevering, zullen wij controleren of de goederen die aan u verhuurd worden gegarandeerd in goede staat zijn. De huurder dient bij het in ontvangst nemen van de goederen te controleren op eventuele manco’s of gebreken. Deze dienen direct, of ten minste binnen 2 uur aan Cichi Dining Experience te worden gemeld. Wij zullen er naar streven direct tot een oplossing te komen. Reclames na ingebruikname van de gehuurde goederen kunnen niet in behandeling worden genomen.

3.3   Schoonmaken

 • De goederen dienen schoon, in de oorspronkelijke verpakking en gesorteerd geretourneerd te worden. Indien goederen vuil terugkomen worden afwaskosten van EUR 0,06 per item exclusief BTW in rekening gebracht.
 • Indien is overeengekomen dat door huurder niet wordt afgewassen vragen wij om het serviesgoed, glaswerk en/of bestek af te spoelen en/of te ontdoen van etensresten. Indien er op de locatie geen gebruik gemaakt kan worden van een watervoorziening waarmee de gehuurde goederen afgespoeld kunnen worden, en de goederen dus met etensresten bij ons terugkomen, kunnen wij besluiten tot het heffen van een fee van 10% van de totaalfactuur (exclusief borg) voor het meerwerk dat dit voor ons met zich meebrengt.

3.4   Verpakken voor retour 

 • Op de laatste dag van de huurperiode worden de goederen door ons opgehaald, tenzij anders afgesproken. U dient er zelf voor te zorgen dat alles gesorteerd en netjes is ingepakt zoals u het van ons heeft gekregen. Gebruik daarvoor zo veel mogelijk het inpakmateriaal dat erbij is geleverd.

3.5   Controle bij retour door verhuurder

 • Na teruggave van de gehuurde goederen aan Cichi Dining Experience, worden deze in het magazijn van Cichi Dining Experience gecontroleerd op volledigheid en goede staat. Indien gewenst kunt u hierbij aanwezig zijn, Deze telling en beoordeling zijn bindend. Het meenemen van de goederen door Cichi is niet te beschouwen als een dergelijke controle.

3.6   Annulering

Bij annulering van (een deel van) een door de huurder geplaatste order, is de huurder kosten verschuldigd:

 • periode van 10 werkdagen tot 5 werkdagen voor aanvang van de huurperiode: 25% van het totale huurbedrag
 • 5 werkdagen of minder voor aanvang van de huurperiode 50% van het totale huurbedrag
 • tot 2 dagen voor levering 100% van het totale huurbedrag

3.7   Wederverhuur

 • Huurder mag de gehuurde goederen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cichi Dining Experience onderverhuren, wederverhuren of anderszins in gebruik geven aan derden.

4       Aansprakelijkheid

4.1   Verzekering, belasting, vergunningen

 • Gedurende de gehele huurperiode dient de huurder het gehuurde, indien dit door de aard van het gehuurde noodzakelijk is, te verzekeren tegen brand, diefstal, lekkage e.d.. 
 • Huurder dient zorg te dragen voor de eventueel benodigde vergunningen om het gehuurde te gebruiken. Deze vergunningen dienen aanwezig te zijn op het moment van aflevering van het gehuurde. 
 • Alle lasten, belastingen, boetes e.d. voortvloeiend uit het gebruik van het gehuurde zijn voor rekening van de huurder. 

4.2   Risico transport

 • De huurder draagt tijdens het transport door hemzelf of derden het risico van verlies of beschadiging van de gehuurde goederen.

4.3   Goed rentmeesterschap

 • De huurder dient de gehuurde goederen te beschermen tegen vocht en weersinvloeden. Schade door vocht is derhalve voor rekening huurder. 
 • Huurder zal zich maximaal inzetten om de gehuurde goederen veilig te bewaren en te gebruiken, en te beschermen tegen slijtage en overige ‘wear en tear’.
 • Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te repareren, dan wel het gehuurde door niet gekwalificeerd personeel te laten gebruiken.
 • Huurder brengt ons direct op de hoogte van verlies, diefstal of schade aan de goederen, tenminste voorafgaande aan het retourtransport.

4.4   Verlies, schade, diefstal goederen

 • Huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of op andere wijze verloren gaan van de gehuurde goederen gedurende de gehele huurperiode en zal het gehuurde, onderdelen of toebehoren tegen vervangingswaarde (inclusief administratiekosten) aan Cichi Dining Experience dienen te vergoeden.  Bij schade aan grotere items of meerdere items zal huurder een foto meesturen bij het melden van de schade.
 • Voor zoekgeraakte goederen, die later toch nog door de huurder gevonden en teruggebracht worden, betaalt huurder de verschuldigde huurprijs, verminderd met de al in rekening gebrachte vervangingswaarde. 

4.5  Verlies, schade, diefstal kratten en verpakkingsmateriaal

 • De kratten waarin de gehuurde goederen worden geleverd, inclusief verpakkingsmateriaal, zijn eigendom van Cichi Dining Experience. Huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging of op andere wijze verloren gaan van deze kratten en zal Cichi Dining Experience hiervoor tegen vervangingswaarde vergoeden. Cichi Dining Experience is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, na inontvangstneming door wederpartij aan het gehuurde of door het gehuurde goed ontstaan, behoudens door wederpartij te bewijzen opzet, grove schuld of nalatigheid van Cichi Dining Experience.

4.6  Aanspraken van derden

 • De huurder vrijwaart Cichi Dining Experience gedurende de huurtermijn van alle aanspraken, die derden i.v.m. het gehuurde jegens Cichi Dining Experience mochten doen gelden. 
 • Indien de huurder gebruik maakt van locaties van derden voor ontvangst, gebruik en retour van bij Cichi Dining Experience gehuurde goederen dan is gedurende de gehele huurperiode de huurder enig aansprakelijke voor de gehuurde goederen, het gebruik daarvan, de retourgave en alle mogelijk daaruit voortvloeiende directe of indirecte schade. 


5       Betaling en geschillen

5.1   Betaling

 • Betaling van het gehuurde dient bij voorschot voldaan te zijn. De verhuurder kan, afwijkend hierop, een andere wijze van betaling met de huurder overeenkomen. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd, niet of te laat afleveren van het gehuurde, waaronder emballage, dient contant te geschieden bij het retourneren van het gehuurde, voor zover de op borgstelling niet toereikend is. Ontvangt de huurder een factuur voor bovengenoemde kosten, dan kan betaling per overboeking geschieden. De beslissing om per overboeking te laten betalen is voorbehouden aan de verhuurder. In dat geval dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2   Kosten bij vertraagde betaling

 • Bij niet tijdige betaling is Cichi Dining Experience gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag. Een gedeelte van een maand geldt daarbij als een hele maand. 
 • In geval van niet tijdige betaling komen de incassokosten, door Cichi Dining Experience gemaakt, ten laste van de nalatige huurder. 
 • Voor elke herinnering die door Cichi Dining Experience dient te worden gestuurd, wordt het verschuldigde bedrag met € 5 administratiekosten verhoogd. 

5.3   Geschillen

 • Op alle overeenkomsten tussen verhuurder en huurder is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot de overeenkomst en de uitvoering daarvan zullen aanhangig worden gemaakt bij de arondissementsrechtbank te Amsterdam. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

 6       Overmacht

6.1   Overmacht

 • Cichi Dining Experience is nooit aansprakelijk, indien zij door overmacht niet de juiste of te laat de gehuurde goederen aan de klant ter beschikking stelt. Cichi Dining Experience heeft het recht de leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht, dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd te ontbinden. De door Cichi Dining Experience  genoemde aflevertijden zijn vrijblijvend, overschrijding daarvan geeft wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding van de overeenkomst.

6.2   Afwijking

 • Cichi Dining Experience houdt zich het recht voor in geval van overmacht, bestelde goederen te vervangen door gelijksoortige goederen.

 7. Overig

 • Wij behouden ons het recht voor om op elk tijdstip, zonder melding vooraf, veranderingen, verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden en condities.